Marketing és Turizmus Intézet

TÁRSADALMI MARKETING GYAKORLATI KÉRDÉSEI

2009.11.04 22:50

TÉMA: TÁRSADALMI MARKETING GYAKORLATI KÉRDÉSEI - lakossági reprezentatív kutatás a társadalmi problémák jelenségeiről, azok marketing kezelési lehetőségeinek megítéléséről.

 

KUTATÁS STÁTUSZA: kutatási terv véglegesítése folyik

 

KUTATÁS VÁRHATÓ INDULÁSA: 2010. július

 

KUTATÁS FINANSZÍROZÁSA: elbírálás alatt lévő OTKA pályázat, saját forrás, melyhez partnereket is keresünk

 

KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK: Dr.Piskóti István, Dr. Nagy Szabolcs, Dr.Szántó Ákos, Juhász Annamária, Marien Anita, Molnár László

 

KUTATÁS KOORDINÁTORA: Dr. Nagy Szabolcs

 

A társadalmi marketing attribútumai, paradigmái- elméleti-módszertani megalapozó kutatás

 

A kutatás célja - a nemzetközi elméleti iskolák, szakirodalmak, módszertani tapasztalatok feldolgozására, a magyar lakosság a különböző társadalmi problémákkal, tématerületekkel kapcsolatos magatartásának, attitűdjeinek, értékprofiljának, a társadalmi marketing megközelítéséhez, eszközeihez való viszonyának empirikus vizsgálatára, valamint a társadalmi marketing jelenlegi hazai gyakorlatának értékelésére épülően - a társadalmi marketing átfogó elméleti-módszertani hatás-modelljének kidolgozása, s az alkalmazásterületi sajátosságok kereteinek a felvázolása. A végzendő kutatásunk kiinduló hipotézisei:

 

1. Hiányos és nem egyértelműen definiált a társadalmi marketing értelmezése, nincs általános, elfogadott szintézis az eltérő megközelítések között.

 

2. A lakosság alapvető attitűdjei, a társadalmi problémák kezelése kapcsán kialakult értékrendjének, magatartásának reális ismerete elengedhetetlen meghatározója a sikeres társadalmi marketing módszertan kialakításának.

 

3. A marketing tudományos paradigmái, elméleti iskoláinak felhasználásával kialakítható társadalmi marketing elméleti-módszertani kerete, hatás-modellje, feltárhatóak alkalmazási sajátosságai.

 

4. A társadalmi marketing jelenlegi hazai stratégiai és operatív gyakorlata - egyes problématerületeken, s intézményi szinteken - igen differenciált eredményességű, gyakorta ötlet- és kampányszerűen működik, hiányzik a felelős szereplők integrált tevékenységének összekapcsolása, módszertani megalapozottsága.

 

A kutatás várható eredménye a feltáró jellege mellett, a közösségi és szervezeti szintű alkalmazás-módszertani válaszok sajátosságainak, a társadalmi marketing rendszerének elméleti, modellszerű megalapozása.

 

1. A kutatás előzményei - a kutatási probléma

 

A társadalmi marketing az elmúlt években egyik leggyakrabban használt szóösszetétel a marketing-elméleti szakirodalomban, hiszen egyre több terület, a környezeti, éghajlati katasztrófajelenségek, az egészségügyi és szociális helyzet, a közigazgatás működési nehézségei új szemlélet és magatartás iránt kiáltanak, s ilyenkor a társadalmi felelősség, a társadalmi problémák ügyében felelős viselkedés, s annak ösztönzése, a társadalmi marketing különböző aspektusai kerülnek konklúzióként említésre.

 

A társadalmi marketing fogalmat először Kotler és Zaltman(1973) használta társdalmi, szociális megoldások elfogadtatására irányuló marketing programok tervezésére, realizálására. A relatíve szűk definiálás a későbbiekben számos szerző által került kiszélesítésre, s tartalmi mélyítésre. A társadalmi marketing napjaink leginkább elfogadott definíciója a következő: szervezetek, intézmények marketingstratégiájának és marketingaktivitásainak tervezése, szervezése, megvalósítása és kontrollingja, melyek közvetlenül vagy közvetetten társadalmi feladatok megoldására irányulnak.

 

Ugyanakkor mind a mai napig megoszlanak a vélemények a társadalmi marketing szakmai megközelítésében. Két alapvető iránnyal találkozhatunk, úgymint az intézményorientált illetve a problémaorientált perspektívával, melynek lényegét az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 • Intézményorientált perspektíva (amikor a szervezeti sajátosságokból indulunk ki) o Közszolgáltató intézmények (vasút, posta, közüzemek, közösségi közlekedés,
 • Állami ill. államilag ellenőrzött (eü., szociális,
 • Politikai szervezetek
 • Kulturális és vallási intézmények
 • Alapítványok, ...
 • Problémaorientált perspektíva (a megoldandó feladatokhoz rendelt szereplők, tevékenységek stb.)
 • Területi marketing (város, régió ...)
 • Környezetvédelem,
 • Egészségmegóvás, rehabilitáció,
 • Munka világának humanizálása,
 • Segélyezés,
 • Szabadidő
 • Bűnözés
 • Oktatás és képzés,
 • Kisebbségvédelem,
 • Kultúra.

Ugyanakkor továbbra is megoldatlan tudományos és szakmai feladatok sorát veti fel a társadalmi marketing, melyek között az alábbiakat emelhetjük ki:

 

- továbbra is élnek a nem profitorientált marketing-megközelítésekkel szembeni fenntartások, viták, melyek most már elsősorban a marketingtudomány plurális szemléletmódjának tartalmáról szólnak, felvetve a marketing

értelmezhetőségét ezen speciális csere-, tranzakciós viszonyokra, (Kandler 1980, Hill/Rieser 1990, Bruhn-Tilmes 1999)

 

- megoszlanak a vélemények társadalmi marketing kereteiről, kiterjedéséről, pl. mennyiben fedi le azt a nonbusiness marketing, hogyan kapcsolódik és kapcsolódik-e egyaránt a vállalkozói marketing megnövekedett társadalmi felelősségvállalásához (CSR),

 

A marketing szakma hazai tudományos közéletében is egyre több publikáció foglalkozik az öko-tudatosság, az egészséges táplálkozás, a hatékony közigazgatás kérdéseivel, a vevői-fogyasztói, azaz a lakossági magatartás, a vállalkozások stratégiai törekvései és közszféra szükséges marketing-lépései felvázolásával. A vezető egyetemi marketing műhelyek, úgymint BCE(Hofmeister Ágnes, Simon Judit, Mitev Ariel), BME (Vágási Mária), ME (Piskóti István, Nagy Szabolcs, Szántó Ákos), PTE(Rekettye Gábor, Töröcsik Mária, Orosdy Béla, Dudás Katalin), SZE (Józsa László), SZIE (Lehota József), SZTE (Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán),s fiatal kollégák doktori értekezéseihez, kutatási programokhoz kapcsolódóan vizsgálják a társadalmi marketing egy-egy szeletét. A hazai eredmények koncentrált megjelenése a 2004-ben a KJK-Kerszöv gondozásában megjelent, mintegy húsz szerző által jegyzett Nonbusiness marketing és menedzsment szakkönyv, (Dinya-Farka-Hetesi-Veres szerk. 2004), mely bizonyos elméleti alapok felvázolása mellett esettanulmány jelleggel dolgoz fel számos társadalmi marketing problémát.

 

A Miskolci Egyetem Marketing Intézete, kutatói a kilencvenes évek közepétől a társadalmi marketing számos részterületén maguk is végeztek elemzéseket, a környezettudatos marketing (Nagy Szabolcs, Piskóti István), az egészségtudatosság (Szántó Ákos), a települések-térségek (Piskóti István, Dankó László), a kulturális-szociális terület (Piskóti István) terén, mely utóbbiakat a Régió- és településmarketing szakkönyvünk foglalt össze. (KJK Kerszöv 2003) Kezdeményező szerepet, alapozó munkát jelentett a múzeumi marketing terén (2001)végzett kutatások, a környezettudatos marketingben (1998) elért eredmények.

 

Megjelentek a kutatási eredmények első szintézisei az oktatásban, például a postgraduális képzésünkben kialakított önálló társadalmi marketing tantárgyban, az alap és mesterképzésen egyaránt megjelenő non-business marketing, régió- és településmarketing (City Branding), valamint a mesterképzés öko-marketing tárgyában,

 

Ugyanakkor mind a nemzetközi, mind a hazai eredmények kapcsán megfogalmazható, hogy a legtöbb esetben az empirikus, megalapozó kutatások csak parciális kiterjedésűek, részterületekre, részösszefüggésekre épülnek, s a megfogalmazott válaszok sem adnak komplex keretet a sokszereplős, környezeti, piaci, társadalmi mechanizmusok marketingkezelésére, amely részben arra is visszavezethető, hogy nincs didaktikusan felépített értelmezése és modellezése a társadalmi marketing kereteinek, szűkebb és tágabb megközelítésekkel egyaránt találkozunk.

 

Az eddigi eredménye, a hiányzó átfogó elemzési terepek és a tudományelméleti leképezések, módszertani sokszínűsége mellett ugyanakkor érett a lehetőség arra, hogy összefoglalásra kerüljön a társadalmi marketing szakmai modellje, s átfogó hazai empirikus kutatásokkal kialakításra kerüljenek marketingelméleti és módszertani keretei, csökkenjen, az e téren érzékelhető kutatási deficit.

 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a különböző társadalmi kérdések, problémák kezelésében közös és területenként sajátos elemek egyaránt jelen vannak, ugyanakkor a marketing-megközelítés modelljei összekapcsolhatóak a tudományelméleti megközelítések alapján.

 

A tervezett kutatásunkban a komplex jelleget kívánjuk érvényesíteni, a probléma-orientált megközelítésből kiindulóan. Az alkalmazandó megközelítésünket két terület példáján érzékeltetjük,

 

 • az egészségmegóvás, prevenció, egészségtudatosság - problématerület és
 • a környezettudatos marketing - problématerület felvázolásával.

 

Az egészségmegóvás, prevenció, egészségtudatosság - problématerület az egyik legjelentősebb társadalmi probléma, a lakosság egészségi állapotának romlása, illetve ennek folyományaként az ország vezető helye a halálozási statisztikákban. Mindez párhuzamba állítható a lakossági egészségtudatosság szintjével. Ezen belül kiemelkedően érdekes és elhanyagolt probléma, hogy a lakosság attitűdje (félelmek, szégyenérzet stb.) miatt nem fordul bizonyos betegségek esetén (pl. inkontinencia/impotencia- és prosztatata-problémák) szakorvoshoz, másrészt az egészségügyi intézmények nem megfelelő marketingmunkája (tájékoztatás, kampányok hiánya) következtében a lakosság nem is értesül a betegségek hatékony kezelését biztosító módszerekről. Hipotézisek:

 

 • A magyar lakosság kis figyelmet szentel az egészségmegóvásnak, (sport, táplálkozás stb.) igazán csak akkor törődik egészségi állapotával, ha az már megromlott.
 • A magyar lakosság egészségtudatossága alacsony színvonalú.
 • Bizonyos „kényes' (pl. urológiai) betegségek esetén a lakossági negatív attitűd (félelmek, szégyenérzet stb.) megakadályozza, gátolja a szakorvosi segítség igénybevételét.
 • Az egészségügyi intézmények marketingkommunikációs eszköztára hiányos.
 • Az egészségügyi intézmények és a lakosság közötti információáramlás elégtelen mértékű.

 

A környezettudatos marketing - problématerület akörnyezetvédelem, a racionális energiafelhasználás, a tudatos fogyasztás, a hulladékképződés megelőzése napjaink legégetőbb kérdései. (lásd Peattie, Coddington, Pujari, Ottmann és Meffert). Az ezekre adott válaszok hosszú időre meghatározzák az emberiség jövőjét. Éppen ezért fontos a magyar lakosság környezettudatosságának a feltárása, környezettudatos viselkedési hajlandóságának modellezése. A környezettudatosság elemzése során a szakirodalom és saját kutatási tapasztalataink alapján nagy figyelmet kell szentelni a környezettel kapcsolatos attitűdökre (Newhouse, 1990), motivációkra és értékekre (Schwartz, 1992) és az ezek alapján képezett elméleti modellre.

 

Az elsősorban az egyéni fogyasztásra összpontosító és ezért társadalmi szinten nem vizsgálódó alkalmazott pszichológia gyakran olyan kérdésfeltevésekkel él, amelyek arra irányulnak, hogy az egyén szintjén milyen tényezők határozzák meg a környezettudatos viselkedést (Axelrod és Lehman, 1993), illetve hogyan lehetne az egyén viselkedését könyezettudatosabbá tenni. Newhouse (1990) szerint ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában a környezeti attitűd koncepció lehet leginkább a segítségünkre. Ez bizonyára így is van, hiszen „a környezeti pszichológiával foglalkozó irodalom jelentős része - a publikációk kétharmada - valamilyen formában tartalmazza a környezeti attitűd vizsgálatát is." - tudhatjuk meg Kaiser, Wölfing és Fuhrer (1999) tanulmányából.

 

A Schwartz-féle értékek környezettudatosság szempontjából szűkített változata - melyet a George Mason University csoport (Stern, Dietz és Kalof 1993; Stern, Dietz és Guagnano 1995) alkotta meg - 12 olyan értéket tartalmaz, melyek mindegyike kiemelten fontosnak bizonyult az addigi kutatások során a környezettudatos magatartás és a környezeti attitűdök vizsgálata tekintetében. Ezen értékek vizsgálata alapkutatásunkba bevonása célszerűnek látszik. Kutatási kérdések:

 • A környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos fogyasztói attitűdök feltárása konatív, kognitív és affektív komponensek elkülönítésével.
 • A környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos fogyasztói motivációk feltárása.
 • Értékrendbeli különbségek vizsgálata.
 • Modellalkotás.

 

A két területi példa is mutatja, hogy közös alapokra kell, s lehet építeni a társadalmi marketinget, melyet a kutatásban a kulturális és oktatási területekre is kiterjesztünk.

 

Ebből kiindulóan a kutatásunk célja a közös magatartási „alapok" elemzése, feltárása, abból is kiindulva, hogy a társadalmi marketing egyik lényege a célcsoport befolyásolása annak érdekében, hogy önszántukból fogadjanak el, utasítsanak el, változtassanak meg, vagy éppen hagyjanak fel problematikus viselkedéseket - ezáltal az egyének/csoportok és a társadalom egészének javát szolgálva. A közös magatartási alapok, és közös társadalmi marketing modell és módszerek tervezése mellett, részkutatással, esettanulmányi feldolgozással a problémakörök elemzését három csoportba illesztve tervezzük, úgymint

 

 • terület-marketing, s szorosan kapcsolódó, dominánsan közösségi kezelést kívánó elemek, (bűnözés, oktatás, kisebbségvédelem)
 • az egészségtudatosság, szabadidő, kultúra, kérdések, s
 • a környezettudatossággal kapcsolatos problématerületek, melyek természetesen nem merev elválasztást, hanem a mélyebb elemzésekre épülő, második lépésben szintézist jelentő praktikus kutatási megközelítést jelentenek.

 

Bár definíciószerűen többnyire nem tekintik a társadalmi marketing részének, de elengedhetetlen társa a vállalkozói marketing-szemlélet e vonatkozású fejlődése, különösen a CSR (Corporate Social Responsibility) tevékenység, amely a társadalmi marketing különböző problématerületeire terjed ki.

 

2. A kutatási probléma, cél és kiinduló hipotézisek

 

Kutatási cél:

 

- a nemzetközi elméleti-módszertani tapasztalatok feldolgozására,

- a társadalmi marketing megközelítéseinek elhelyezése, értelmezése a marketing-iskolák megközelítésében,

- a magyar lakosság a különböző társadalmi problémákkal, tématerületekkel kapcsolatos magatartásának, attitűdjeinek, értékprofiljának, a társadalmi marketing megközelítéséhez, eszközeihez való viszonyának vizsgálatára, valamint

- a társadalmi marketing jelenlegi hazai gyakorlata kiemelt elemeinek áttekintésére épülően

- a társadalmi marketing átfogó, általános elméleti-módszertani modelljének kidolgozása, s az alkalmazásterületi sajátosságok kereteinek a felvázolása.

 

A végzendő átfogó kutatásunk kiinduló, keret-hipotézisei:

 

 • 5. A lakosság alapvető attitűdjei, konatív, kognitív és affektív komponensei, a társadalmi problémák kezelése kapcsán kialakult értékrendje, magatartása, a pozitív vagy a negatív mentalitása, viselkedése alapvető meghatározója a sikeres társadalmi marketingnek, s hordoz olyan általános elemeket, alapokat, amelyek meghatározzák az egyes probléma-területekhez való konkrét viszonyát is.

 

 • 6. A társadalmi marketing fő célja a társadalmi elégedettséghez való hozzájárulás, mely - egyes amerikai szakmai megközelítésekben - az ún. általános boldogság része, melyet sok tényező együttese határoz meg, s korreláció figyelhető meg a társadalmi elégedettség, a tudatos és a minőségi élet, valamint az egyéni boldogság között.

 

 • 7. A társadalmi marketing jelenlegi hazai stratégiai és operatív gyakorlata - egyes problématerületeken, s intézményi szinteken - igen differenciált eredményességű, ötlet- és kampányszerűen működik, hiányzik a felelős szereplők integrált tevékenységének összekapcsolása, módszertani megalapozottsága.

 

 • 8. Kialakíthatóak a társadalmi marketing elméleti-módszertani kerete, mely alapját képezheti a különböző területek differenciált alkalmazásának, ahol a differenciáló tényezők és megoldások jól feltérképezhetőek.

 

 • 9. A két konkrét primer kutatás eredményeire támaszkodva megkíséreljük meghatározni azokat az általános tényezőket, melyekre a társadalmi marketing aktivitásoknak irányulni kell, ahhoz, hogy feloldhassák a lakosság negatív attitűdjeit, ezekben a kérdésekben és alkalmasak legyenek a társadalom szemléletformálására. Ezen támadáspontok ismeretében megalkotható a társadalmi marketing hatásmodellje is, melynek létrehozása is a céljaink közé tartozik.

 

Várható kutatási eredmények: nemzetközi elméleti, tapasztalati eredmények összefoglalása, szintézise, a társadalmi marketing elhelyezése a marketing-elméleti iskolák fejlődésében, paradigma-rendszerében, a magyar lakosság társadalmi problématerületekkel szembeni, magatartásának, attitűdelemeinek feltárása, a társadalmi marketing gyakorlati válaszai terén stratégiai modellalkotás, az egyes területekre esettanulmányi feldolgozás, s mindezeket széles körben bemutató publikációk készítése.

 

3. Kutatási módszertan

 

Kutatási folyamat két részből: szekunder és primer kutatásból áll.

 

1. Szekunder kutatás - nemzetközi és hazai források, szakirodalom, korábbi kutatási eredmények, adatbázisok elemzése, rendszerezése, melyre épülően felvázoljuk a társadalmi marketing marketing-elméleti megfeleltségét, s kibontjuk, kiegészítjük a kiinduló, keret-hipotézisek, előkészítjük primer kutatást

 

2. Kvalitatív és kvantitatív kutatások - Fókuszcsoportos interjúk a különböző lakossági csoportok körében, az ország különböző pontján, majd reprezentatív országos lakossági felmérés készítése, melyet szakértői interjúk és a társadalmi marketinget „művelő" intézmények körében végzendő megkérdezéses kutatás lebonyolítása egészít ki.

 

PI+ML

[Vissza]

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...