Marketing és Turizmus Intézet

Marketing és Turizmus Intézet - Kutatási területek

Társadalmi marketing modellje és alkalmazásai

A kutatási témakör a modern marketingtudomány elmúlt évtizedekben létrejött, s az utóbbi években markánsan előtérbe kerülő, sajátos alkalmazási területének elméleti, módszertani sajátosságait vizsgálja. Kutatandó elsősorban a „social marketing” probléma-orientált megközelítésére épülően, a business és non-business szféra marketing-kapcsolódásai, a különböző „ügy-kezelés” marketingsajátosságait, az értékközösségek kialakításának és a tudatos stake-holder menedzsment modellezésének kérdései. Tárgyalásra kerülhetnek a különböző non-business területek, „ügyek” és intézmények marketingsajátosságai, módszertani törvényszerűségei.

 

Saját eredmények

Az OTKA által is támogatott kutatás eredményei között, a fogalmi és szakmai rendezési, értelmezési egységesítés mellett kiemelendő a stake-holder management modell, koncepció kidolgozása, több adaptációjának az empirkus megalapozása. Az országos reprezentativitású nagy-mintás megkérdezésünk a társadalmi ügyek, problémák észlelésének, fontossága megítélésének, valamint a szakmai, s ezen belül marketing kezelésének képességeit is vizsgálta, melyek alapján kialakítottuk a társadalmi marketing folyamat-modelljét, s a szociális, egészségügyi, öko és településmarketing vonatkozásokban teszteltük. 

  

Téma művelői

Piskóti István, Nagy Szabolcs, Marien Anita, Rácz Péter, Gulyásné Kerekes Rita

 

Referencia publikációk

 • Piskóti I: Elemek a társadalmi marketing modelljéhez, MARKETING ÉS MENEDZSMENT XLVI.: (3.) pp. 64-73.
 • Piskóti István: The Social Problem Sensitivity of the Hungarian Population and Their Social Marketing Sensitivity, THEORY METHODOLOGY PRACTICE : CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC 8: (1) pp. 59-67. 
 • Anita Marien,István Piskóti, Szabolcs Nagy, László Molnár: Identification Between Individuals And Places Of Residence in: Józsa László – Kim-Shyam Fam – Lin Yang (szerk) MAGScholar Global Business Marketing and Tourism Business: Great networkong. Now I am making friends… , Paper 14.,
 • Marien Anita: A helykötődés és a migrációs szándék kapcsolata globalizálódó világunkban” in: Karlovitz János (szerk): Gazdasági tanulmányok – elmélet és gyakorlat, International Research Institute s.r.o., Komarno, 2012, pp. 431-438.


Régió- és településmarketing - marketing-orientált fejlesztés és márkázás

A mintegy másfél évtizedes múltra visszanyúló kutatási téma a marketing új alkalmazási területének modellezését, módszertani kidolgozását tűzte ki célul, ahol a marketing piacorientáltságot képviselő szemléletének a területfejlesztési döntésekbe való beillesztése mellett elsősorban, a márkaépítés, a területi, helyi identitás vizsgálatát, az integrált kummnukációs stratégia megvalósítását vizsgáljuk nemcsak az önkormányzatok, hanem a civil szervezetek oldaláról is.


Saját eredmények

A település-identitástudat mint a társadalmi tőke egyik eleme sikertényező a településversenyben. Az identitástudat mérhetőségelehetségessé vált a magatartási megnyilvánulásainak rendszerezésére felállított új modell mentén. A megnyilvánulások közül a leginkább szembetűnő elem a költözési/maradási szándék, melyet meghatározó tényzők közül többet sikerült feltárni, és arra egy új modeltt felállítani.


Téma művelői

Piskóti István, Dankó László, Marien Anita, Gulyásné Kerekes Rita

 

Referencia publikációk

 • Régió és településmarketing – marketingorientált fejlesztés, márkaépítés Akadémiai Kiadó, Bp.2012. p. 400.
 • Piskóti István, Nagy Szabolcs: Identity and image in the city marketing, MARKETING ÉS MENEDZSMENT 42. évf.: (5-6. sz.) pp. 106-116.,
 • Marien Anita: A településmarketing sikermérőinek, a lakosság elégedettségének, költözési szándékának vizsgálata in: Koncz István-Nagy Edit (szerk): Nemzedékek együttműködése a tudományban című nemzetközi tudományos PhD-konferencia előadásai, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, pp. 19-26.,
 • Marien Anita: A lakossági elégedettség és a helyben maradást magyarázó tényezők összefüggései, MARKETING & MENE-DZSMENT, XLVII. évf. 1. sz., pp. 3-10.
 • Dankó L.: Tri-Border Regional Economic Cooperation USAID/CIPE – Zempléni RVA, Sátoraljaujhely, 1999. p.179.


Környezettudatos marketing

A környezettudatos marketing kutatási témakör a hagyományos marketing által generált nem fenntartható fejlődési utak helyett a fenntartható fejlődést elősegítő fogyasztási minták és fogyasztói magatartás kialakításával, formálásával, a kínálati oldalon a környezettudatos vállalati magatartás elemzésével, és az állami befolyásolás eszközeinek hatásmechanizmusaival foglalkozik. Az elemzés fókusza többek között a környezettudatos fogyasztói magatartás modellezésére, a modell elemei közötti kapcsolatok vizsgálatára, az egyéni és társadalmi értékrend, attitűdök és motivációk környezettudatos fogyasztásra gyakorolt hatásmechanizmusainak vizsgálatára, a környezetbarát vállalati működés feltérképezésére és az egyéni és csoportos felelősség kérdésének megválaszolására vetül.

 

Saját eredmények

Ki kell emelni, hogy a több projektet és legalább 15 évet átölelő kutatások során megalkotásra került a környezettudatos fogyasztói magatartás empirikus modellje érték- és attitűdorientált megközelítésben, feltérképeztük a környezettudatosság akadályozó tényezőit és elkészítettük a magyar fogyasztók és vállalatok környezettudatosság alapú szegmentálását. Sikerült feltárni a környezeti attitűdök és a környezettudatos viselkedés közötti  eltérés okait. A felelősség kérdését taglalva rámutattunk az állam erős szerepére mind a fogyasztói mind pedig a vállalati szemléletformálásban. 

 

Téma művelői

Piskóti István, Nagy Szabolcs

 

Referencia publikációk

 • Nagy Szabolcs, Piskóti István, Molnár László, Marien Anita: THE RELATIONSHIP BETWEEN VALUES AND GENERAL ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR, ECONOMICS AND MANAGEMENT 17: (1) pp. 272-278.
 • Nagy Szabolcs:Környezettudatos marketing, PhD értekezés, Miskolci Egyetem, 2005


Érték- és ügyfélorientált business marketing menedzsment

A tématerület kutatásainak középpontjában a kapcsolati marketing alapú iskolák megközelítéseinek, hatékony alkalmazási sajátosságainak tudományos vizsgálata áll. A tématerület fő kérdései a vevő- és ügyfél-orientáció értelmezése és a változásainak vizsgálata, az elégedettség és lojalitás mérésének, s az erre épülő elégedettségmenedzsment stratégiai összefüggéseinek feltárása, az ügyfélérték és mérési megoldásainak átfogó vizsgálata, az ezekre épülő elégedettség és értékalapú marketing- (kapcsolati marketing) modellek kidolgozása, szervezeti és fogyasztói piacokra történő adaptációs megoldásainak tudományos vizsgálata mellett a marketing hatásossági, hatékonysági kérdéskörei, a marketing-kontrolling tartozik a témakör kiemelt vizsgálati terepéhez.

 

Saját eredmények

A kutatási eredmények alapján megalkotásra került az ügyfélelégedettség és ügyfélérték mérésen alapuló marketingmenedzsment modell, melyhez mérési, módszertani és stratégiai megoldásokat dolgoztunk ki. (Ügyfélorientáció, ügyfélelégedettség, lojalitás és ügyfélérték mérése illetve a teljesítmény-fejlesztési és interakciós stratégiai eszközrendszer kialakítása terén.)

 

Téma művelői

Piskóti István, Dankó László, Nagy Szabolcs, Molnár László

 

Referencia publikációk

 • Piskóti István: A vevőorientáció mítosza és marketingvalósága, HARVARD BUSINESS MANAGER 9: pp. 32-44.
 • Piskóti István - Nagy Szabolcs: A New Customer Satisfaction Management Model In: 14th International Scientific Conference „Economics and Management. Kaunas, Litvánia, 2009.04.23-2009.04.24. Vilnius: 2009. pp. 122-139.
 • Dankó L.: A termelővállalati értékesítés stratégiai dimenziói Marketing & Menedzsment 2002/3. sz.


Innováció-marketing

2004-2007 között az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatás Központ, illetve a TÁMOP "Kiválósági Központ" kiemelt, „Innovációmarketing – marketinginnová-ciók” kutatási témájának folytatásaként a tématerület az innováció és a marketing szakmai kapcsolódások tudományos vizsgálatára szolgál keretül. Ezen belül a különböző marketingiskolák innováció-felfogásának elemzése, a marketing tevékenység különböző innovációs folyamatokba történő szerves megjelenésének sajátosságai, az innovációs és marketing stratégiák kapcsolódásai, a közösségi szintű innovációmarketing értelmezése kerül előtérbe. Empirikus felméréssel vizsgáljuk a termékinnovációk sikerét meghatározó tényezőket, s a kooperációk szerepét az innováció hatékonyságának növelésében.Saját eredmények

A kutatás eredményei közül kiemelendő az innováció-marketing értelmezését kitágító megközelítés kidolgozása, a közösségi innováció-marketing fogalmi és gyakorlati értelmezése. A reprezentatív vállalkozói mintán vizsgáltuk, teszteltük az általunk kialakított, az termékinnováció sikeré meghatározó tényezőket, azok hatását mérő modellünket.

 

Téma művelői

Piskóti István, Molnár László, Nagy Szabolcs, Papp Adrienn

 

Referencia publikációk

 • Piskóti István, Nagy Szabolcs, Molnár László: Innováció piaci sikere – A hazai gyakorlat empirikus modellje, TÉR-GAZDASÁG-EMBER 1: (1) pp. 85-102.
 • Piskóti István: Az innovációmarketing lehetőségei, gyakorlati megoldása, MARKETING ÉS MENEDZSMENT 4-5: pp. 32-40.
 • Piskóti István: Az innovációmarketing gyakorlati megoldásai, In: Vágási Mária, Piskóti István, Buzás Norbert (szerk.) Innovációmarketing. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006. pp. 129-163.
 • MOLNÁR L. [2011]: Research and Development Activity Matrix – New Conception in the Performance Evaluation of Research and Development, Theory, Methodology, Practice, 7. évf. 2. sz. 29-37. old.

A marketing audit és a marketing teljesítmény mérésének módszertana, illetve piaci teljesítményre és versenyképességre gyakorolt hatásának elemzése

A javasolt kutatási programunk a marketing audit, különös tekintettel a marketing erőforrások, képességek és tevékenységek,  a marketing mix egyes eszközei piaci teljesítményre és pénzügyi eredményre gyakorolt hatásának komplex vizsgálatával foglalkozik. Alaphipotézisünk szerint szignifikáns pozitív kapcsolat létezik a cégek marketing-orientációja, a marketing-folyamatok tudatossága, s eszközeinek tudatos alkalmazása és piaci eredményei között. Azaz a marketing tevékenységüket rendszeres mérő, tervező és ellenőrző, marketingauditot végző cégek, ezt versenyelőnnyé alakítva sikeresebbek a piacon. Kutatásunk során egy olyan empirikus modellt kívánunk megalkotni és tesztelni, amely a tényezők közötti kapcsolatok számszerűsítésével kiválóan alkalmas a piaci sikert és a pénzügyi eredményeket leginkább befolyásoló marketing-tényezők beazonosítására és a köztük lévő kapcsolatok demonstrálására. A kiinduló, hipotetikus modellünket Morgan, Clark and Gonner (2002), alapján kezdjük felépíteni.

 

Saját eredmények

A kutatási téma eddigi eredményei közül kiemelendő a marketingértékelő rendszer sikeres marketing tevékenységhez való hozzájárulásának az empirikus úton történő bizonyítása és a marketing-kontrolling alrendszereinek tanulmányozása empirikus úton a magyarországi közép- és nagyvállalatok esetében. Feltártuk, hogy a vizsgált cégek számára a legfőbb akadályt a marketing hatékonyság-értékelés költsége, az értékelő módszer szubjektivitása és annak hiánya, valamint a kompetens humánerőforrás nehéz hozzáférhetősége jelenti.

 

Téma művelői

Piskóti István; Nagy Szabolcs, Molnár László, Hajdú Noémi

 

Referencia publikációk

 • Piskóti István, Hajdú Noémi: Marketing evaluation approach in the Hungarian middle-sized companies and large enterprises ICMC 2013, PORTO
 • Hajdú Noémi: A marketing és a marketingcontrolling fejlettségét értékelő modell I. rész In: Piskóti István (szerk.) „Coopetition” verseny és együttműködés a marketingben MOK 2012
 • Hajdú Noémi: A marketingaudit elméleti háttere In: BGF KVIK "Kiterjesztett" Marketing Konferenciakötet MOK 2013. pp.349-360.
 • Hajdú Noémi: Marketing-kontrolling a gyakorlatban In: Dr Papp-Váry Árpád; Csépe Andrea(szerk.) Új marketing világrend MOK 2010

A kulturális turizmus desztinációs versenyképességi modellje, mérési és hatásrendszere, a kulturális alapú városfejlesztés kapcsolatában

Kutatásunk célja, hogy egy városi desztináció terepén a kulturális turizmus rendszerét vizsgálva, megalkossuk a kulturális turisztikai piaci versenyképességi modelljét, kialakítsuk, és konkrétan teszteljük a versenyképességi modell ex ante és ex post típusú mérési rendszerét. A mérési rendszer megalkotása egyrészt az adottságok, képességek auditjának, másrészt a tevékenységek hatásossága és hatékonysága mérési,részben mennyiségi, pénzügyi és pszichografikus mutatókra épülő kontrolling-módszertanának a kialakítását jelenti. A kulturális turisztikai versenyképesség, desztinációs hatásai fontos szerepet játszhatnak az adott desztináció, jelen esetben város fejlesztésében, hiszen gyakorta nem is könnyen választható el a turisták és a helyi lakosság magatartása, érintettsége. Kutatásunk másik fontos törekvése a kulturális turizmus szerepének, hatásainak vizsgálata, ez irányú optimalizálási módszereinek feltárása a kulturális alapú városfejlesztéshez való hozzájárulása növelése érdekében, különös tekintettel a kapcsolódó, köztük kreatív ipari hatásokra. 

 

Saját eredmények

Kulturális útvonalak (tematikus utak) termékfejlesztési modelljének kezdeti kialakítása. Magyar és szlovák vállalkozók együttműködési hajlandóságának vizsgálata, magyar szakértői interjú eredményeivel kiegészítve.

 

Téma művelői

Piskóti István; Molnár Csilla, Nagy Katalin, Marien Anita

 

Referencia publikációk

 • Molnár Csilla: Kultúra alapú városfejlesztés Miskolcon – a Miskolci Kocsonyafesztivál eredményei és hatásai. IV. Turizmusföldrajzi Szimpózium. 2013. 08.20. KJF. Budapest
 • Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendenciesJournal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114
 • Nagy Katalin [2012]: „Heritage Tourism, Thematic Routes and Possibilities for Innovation” Miskolci Egyetem / TMP Theory, Methodology, Practice Volume 8 Number 1 June 2012, 100 oldal, 46-53 oldal, ISSN szám: 1589-3413 
 • Nagy Katalin [2012]: „Kulturális útvonalak Svájcban – egy rendszer, ami működik” Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek IX. évfolyam 2. szám 124 oldal, 111-119 oldal, ISSN szám: 1786-1594 
 • Nagy Katalin [2013]: „Együttműködési és turisztikai termékfejlesztési modell az örökség-alapú kulturális útvonalak esetében” in: „Gazdaságtudományok – elmélet és gyakorlat” tanulmánykötet, International Research Institute s.r.o. Komarno 439-447 oldal, ISBN szám: 978-80-971251-2-7
 • Piskóti, I. – Nagy, K.[2013]: „Individual and Social Marketing in Cultural Routes Operation” ICMC2013 International Conference on Marketing & Consumer Behavior konferencia tanulmánykötete, IPAM The Marketing School, Portó, Portugália, 561 – 572 oldal, ISBN szám: 978-989-98442-4-7

 

Szolgáltatásmarketing speciális megoldásai

A kutatási témakör a szolgáltatásmarketing speciális kérdéseivel és alkalmazási területeivel foglalkozik felölelve az oktatásmarketing, az ügyfélmegtartó marketing, a kapcsolati marketing sajátosságainak a vizsgálatát, illetve a kétoldalú kockázatcsökkentési eljárások elemzését. A vizsgálódások homlokterében az optimális ügyfél-elérés és meggyőzés, a lojalitási készség modellezése áll a szolgáltatások piacán. Nagy hangsúly vetődik az ügyfél-érték maximalizálása érdekében kialakított kapcsolatok optimalizálására, különös tekintettel a manapság nagyon divatos co-creation jelenség vizsgálatára és az üzleti kapcsolatok és -hálózatok értékének mérésére, valamint a „soft”-tényezők pl. bizalom üzleti kapcsolatokban betöltött szerepének az elemzésére.

 

Saját eredmények

A kutatási témakörhöz kapcsolódó  kiemelkedő saját eredmény a szolgáltatásmarketing alkalmazási területein belül az oktatásmarketinggel kapcsolatos vizsgálódások köréhez kapcsolódóan a hallgatói preferenciák elemzése, a hallgatói döntések empirikus modelljének kifejlesztése, a befolyásoló tényezők feltérképezése.

 

Téma művelői

Piskóti István; Nagy Szabolcs

 

Referencia publikációk

 • Piskóti István: Marketingrealizálás – stratégiák – folyamatok - szervezeti megoldások In: Törőcsik M; Kuráth G (szerk.) Egyetemi marketing: – marketing a felsőoktatásban Pécsi Tudományegyetem, 2010. pp. 189-208.


Nemzetközi marketing menedzsment

A nemzetközi marketingben a piacok globalizálódása (Th. Levitt) mellett a szocio-kulturális környezeti sajátosságokra adott adekvát válaszok (J.C. Usinier) kialakítása egyaránt igényli a nemzetközi környezet vizsgálatát. Ezen tanulmányok alapján lehetővé és szükségessé válik a nemzetközi marketing stratégiai dimenzióinak makro-mezo és mikroszintű elméleti és empirikus elemzése, továbbfejlesztése, az ezek realizálását szolgáló fejlesztési stratégiák és taktikák összehasonlító vizsgálata, szintetizálása. 

 

Saját eredmények

Az eredmények elsősorban a határon-túli kooperációk, együttműködések sajátosságait vizsgáló gyakorlati modell megalkotásában, tesztelésében jelentek meg. 

 

Téma művelői

Dankó László, Hajdú Noémi

 

Referencia publikációk

 • Dankó L.: International Economic Cooperation in the Carpathian Region International Business Review Vol.2. No. 3. pp. 269-279.Pergamon Press Ltd., Oxford, 1993. 
 • Dankó L.: Interkulturális (cross-culture) marketing: válasz a szociokulturális különbözőségekre Marketing & Menedzsment 2000/2. szám
 • Dankó L.: Személyes kommunikáció interkulturális kontextusban Marketing & Menedzsment 2004/6-2005/1, pp. 86-96. Dankó L.: Development of Cross-Border Cooperation in theTri-Border Region Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek IV. évf. 2007. II.szám.

 

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...