Marketing és Turizmus Intézet

Turizmus–vendéglátás

ÚJ SZAKISMERTETŐ <<< KATT IDE!!!

 

Szakvezető intézet: Marketing és Turizmus Intézet 

 

Szakfelelős: Dr. Dankó László

Szakreferens: Nagy Katalin

 

Képzési terület: gazdaságtudományok

 

Képzési ág: üzleti

 

Az alapképzési szak megnevezése: Turizmus-vendéglátás

 

A szak indulásának ideje: 2009. szeptember 1. 

 

Az indított és oklevélben szerepeltetett szakirány(ok) megnevezése:

 • Kulturális turizmus
 • Desztináció-menedzsment

Képzési forma:

 • nappali (állami finanszírozású és költségtérítéses)
 • levelező (költségtérítéses)
 • 2015. szeptemberétől a szak DUÁLIS képzési formában is indul!


Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 • szakképzettség: közgazdász Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Tourism and Catering

A képzési idő: 6+1 félév

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 tanulmányi + 30 gyakorlati kredit

 

Képzési cél:

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására. Cél:

 • magas szintű, a felhasználói igényekhez igazodó, gyakorlatban közvetlenül alkalmazható turisztikai és vendéglátási szaktudással rendelkező szakemberek képzése,
 • olyan gazdasági és üzleti ismeretek átadása, elsajátíttatása, melyek megalapozzák a szakon képzésben részesülő hallgatók turisztikai piac-, és vevőorientált gondolkodásmódját, a turisztikai-, vendéglátási-stratégiai és operatív döntési folyamatokban való eligazodását, a turisztikai kereslet megismerésének módszertanát, az alkalmazási szintű turisztikai és vendéglátási készségek kialakulását. Ezek alapján elsajátítják és alkalmazzák a különféle turisztikai és vendéglátási „termékek, szolgáltatások" kereslet-vezérelt kialakításának, árképzésének, értékesítésének és promóciójának sajátosságait, képesek kommunikációs (reklám) feladatok ellátására és szervezik és irányítják a turisztikai és vendéglátási tevékenységet kisebb vállalkozásoknál, nagyvállalatok részlegeinél.
 • felkészíteni a hallgatókat a gyorsan változó piaci feltételek felismerésére és az ebből eredő - a turisztikai és vendéglátó vállalkozások, intézmények, non-profit szervezetek gyakorlatában megjelenő - piaci és szervezeten belüli problémáik kezelésére, megoldására, valamint szakismereteik hatékony alkalmazásának tervezésére, végrehajtási folyamatainak irányítására, azokban való részvételre.

Szakmai gyakorlat:

Az alapszak képzése szerves részét kitevő szakmai gyakorlat során a hallgatóknak 30 gyakorlati kreditet kell megszerezniük, a 7. szemeszteri szakmai gyakorlat alatt. A 6. szemeszter szakszemináriumi tárgya keretében történik a gyakorlati hely és a 4 hónapra tervezett menedzserasszisztensi feladat, fogadó céggel történő közös meghatározása. A gyakorlat folyamatos nyomon-követését, segítését és a teljesítés ellenőrzését a szakszemináriumi oktató, tutor teszi meg, s ő teszi meg javaslatát a hallgató beszámolója alapján a 30 kredit elismerésére.

A szak tematikája szerint a 7. féléves szakmai gyakorlat célja, hogy gyakorlati munkavégzés keretében tapasztalatszerzés révén segíti a hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését, szakdolgozati előrehaladását, az önálló kutatómunkának a folyamatát, az empirikus kutatások lebonyolítását, valamint folyamatos külső konzulensi konzultációval a szakdolgozat elkészítését. 

A gyakorlati képzés korántsem merül ki a szakmai gyakorlattal, hiszen az első hat szemeszterben is elengedhetetlennek tartjuk. Ennek jellemző eszközei a különböző tantárgyaknál is megjelennek, úgymint azesettanulmányok feldolgozása; a gyakorlatokon önálló hallgatói feladat-megoldás; csoportos hallgatói témafeldolgozás; meghívott gyakorlati szakemberek előadásai;külső helyszínek felkeresése szakmai kirándulás, (terepgyakorlat) keretében;kihelyezett gyakorlati órák (tankonyha, tanétterem, múzeum, tanszálloda, stb.);tanirodai program (rendezvényszervezés, marketing-kutatás, utazásszervezés). Ezt a folyamatot erősítik a számonkérési elemek is, a vizsgarendezvények, vizsgavacsorák, gyakorlati készségek bemutatása (pl. idegenvezetés), s a záróvizsga gyakorlati „alkalmazás-orientált” megrendezése is.

 

Nyelvi követelmények:

Legalább két idegen nyelven szaknyelvi C típusú középfokú állami nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű szaknyelvi vizsga. A nappali tagozaton 6 szemeszteren keresztül heti négy nyelvi- először általános, majd szaknyelvi jellegű - óra felvételét biztosítjuk.

A nyelvi felkészülést jelentős számú idegen nyelven meghirdetett helyettesítő tárggyal is támogatjuk.

 

A szakirányokról:

 

Kulturális turizmus szakirány (felelős: Prof. Dr. Piskóti István)

 

Amivel foglalkozunk:

 • A kultúra fogalma, megjelenési formái a turizmusban
 • Saját szakmai rendezvények szervezése, közreműködés külső partnerek által rendezett eseményeken (pl. SZEM Fesztivál, Miskolci Turisztikai Nap, stb.)
 • Kihelyezett órák külső helyszíneken (pl. Edelényi Kastély, Diósgyőri Vár, Herman Ottó Múzeum, Miskolci Nemzeti Színház)
 • Gyakorlati vizsgák 

Közös szakirányos tárgyak:

 • Turisztikai termékfejlesztés
 • Rendezvényszervezés
 • Turizmusfejlesztési esettanulmányok (a kulturális turizmus témaköréből)

Specializált tantárgyak:

 • Kulturális turizmus
 • Kultúrtörténet
 • Animáció, programszervezés
„Testreszabott” munkakörök:
Rendezvényszervező, animátor, kiállítás- és konferencia-szervező, protokoll ügyek, termékfejlesztő, önkormányzati és turisztikai szervezeti munkakörök, stb.
 
Desztináció menedzsment szakirány (felelős: Dr. Dankó László)
 

Amivel foglalkozunk:

 • A TDM rendszer kialakítása, feladatai, tapasztalatai, konkrét esetek elemzése és értékelése
 • A falusi turizmus, nem csupán mint speciális turisztikai termék, hanem terület- és vidékfejlesztési eszköz is
 • Kihelyezett órák külső helyszíneken (pl. TDM szervezetek, falusi vendéglátóhelyek)
 • Saját szakmai rendezvények szervezése, közreműködés külső partnerek által rendezett eseményeken (pl. SZEM Fesztivál, Miskolci Turisztikai Nap, stb.)

Közös szakirányos tárgyak:

 • Turisztikai termékfejlesztés
 • Rendezvényszervezés
 • Turizmusfejlesztési esettanulmányok (a desztináció menedzsment témaköréből)

Specializált tantárgyak:

 • Desztináció menedzsment
 • Falusi turizmus 
 • Projektmenedzsment

„Testreszabott” munkakörök:

TDM menedzser, Tourinform irodai munkatárs, termékfejlesztő, önkormányzati és turisztikai szervezeti munkakörök, rendezvényszervező, kiállítás- és konferencia-szervező, protokoll ügyek, stb.

 

Mintatanterv: 


Nappali tagozat 2013. szeptember 1-től

Levelező tagozat 2013. szeptember 1-től

Nappali tagozat 2013. augusztus 31-ig

Levelező tagozat 2013. augusztus 31-ig


Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...